இலவச பிரசன்னம் பார்க்க முன் பதிவு செய்ய வேண்டிய கடைசி 📅 நாள் : 08-01-2019 09.00 Am வரை

🦋 பார்க்கும் நேரம் : 08-01-2019 11:00 Am முதல்

குறிப்பு :
இலவச பிரசன்னம் ஒரு நபருக்கு ஒரு கேள்வி மட்டுமே. கட்டண சேவைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

@DNAAstrology