தீபாவளியைக் கொண்டாடும் முறை by Smt.

தீபாவளியைக் கொண்டாடும் முறை by Smt. #Desa #Mangayarkarasi
தீபாவளியின் உண்மையான தத்துவம் என்ன? தீபாவளியை ஏன் கொண்டாட வேண்டும்?

[https://t.me/Isaiyaruvi/8792]

#Deepavali #Diwali

@Isaiyaruvi